از دست کوچکی که در ظرف آب( ساره سکوت ) - يکشنبه 6 دی 1394
دنبال دانش رفته بودیم شاید ( ساره سکوت ) - يکشنبه 6 دی 1394
نگاهت می کنم پیر می شوم ( ساره سکوت ) - يکشنبه 6 دی 1394
در مغرب اتیس، پامونو و بُنادئا( ساره سکوت ) - يکشنبه 6 دی 1394
خاور خوابیده است در میانه ( ساره سکوت ) - يکشنبه 6 دی 1394
با آرزوی محال ، گشتیم و نشد ( ساره سکوت ) - يکشنبه 6 دی 1394
در تنگ کوچکی ماهی های سرخ بزرگی داشت ( ساره سکوت ) - يکشنبه 6 دی 1394
وقتی ملخ ها با دو بال افقی شان( ساره سکوت ) - يکشنبه 6 دی 1394
تو پنجه هایت را خانه به خانه( ساره سکوت ) - يکشنبه 6 دی 1394
قول قُولًوآ غول "خروس میخواند" ( ساره سکوت ) - يکشنبه 6 دی 1394
بهارهای مکرر گذشت ( ساره سکوت ) - يکشنبه 6 دی 1394
صدایت زدم و ازدحام ویز ویز زنبورها ( ساره سکوت ) - يکشنبه 6 دی 1394
سر رفت حوصله در شیر روی گاز ( ساره سکوت ) - يکشنبه 6 دی 1394
از درخت خانه ی پدربزرگش( ساره سکوت ) - يکشنبه 6 دی 1394
دیدی؟ نیامدی و خزان در بهار شد ( ساره سکوت ) - يکشنبه 6 دی 1394
زمان چگونه میگذرد بهمن؟ ( ساره سکوت ) - يکشنبه 6 دی 1394
تو خاک را میگیری تا به آسمان نیفتی( ساره سکوت ) - يکشنبه 6 دی 1394
طوفان هنوز شهر را نبرده بود( ساره سکوت ) - يکشنبه 6 دی 1394
به هم پناه بردیم و عشق از جای تکان نخورد ( ساره سکوت ) - يکشنبه 6 دی 1394
زنی با دو تنگ ماهی ( ساره سکوت ) - يکشنبه 6 دی 1394
انگشتهایت به خاک چنگ میزنند( ساره سکوت ) - يکشنبه 6 دی 1394
با چشمهای باز و خیره به هم نگریستند ( ساره سکوت ) - يکشنبه 6 دی 1394
با قمقمه های خالی من ( ساره سکوت ) - يکشنبه 6 دی 1394
همیشه می ترسیدم مورچه ها ( ساره سکوت ) - يکشنبه 6 دی 1394
همیشه ماه نهم میفهمی حامله نیستی( ساره سکوت ) - يکشنبه 6 دی 1394
آفتابگردانها که از تو روی گرداندند ( ساره سکوت ) - يکشنبه 6 دی 1394
کتیبه ی گناهان کبیره ی من شدند( ساره سکوت ) - يکشنبه 6 دی 1394
سر در خواب می افتد به خاک ( ساره سکوت ) - يکشنبه 6 دی 1394
از دست کوچکی که در ظرف آب فرو می رود( ساره سکوت ) - يکشنبه 6 دی 1394
ما پایمان کج است برادر ( ساره سکوت ) - يکشنبه 6 دی 1394
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد