پیچک ( ساره سکوت )

شعر و ادب پارسی

عناوین مطالب
- از دست کوچکی که در ظرف آب( ساره سکوت )
- دنبال دانش رفته بودیم شاید ( ساره سکوت )
- نگاهت می کنم پیر می شوم ( ساره سکوت )
- در مغرب اتیس، پامونو و بُنادئا( ساره سکوت )
- خاور خوابیده است در میانه ( ساره سکوت )
- با آرزوی محال ، گشتیم و نشد ( ساره سکوت )
- در تنگ کوچکی ماهی های سرخ بزرگی داشت ( ساره سکوت )
- وقتی ملخ ها با دو بال افقی شان( ساره سکوت )
- تو پنجه هایت را خانه به خانه( ساره سکوت )
- قول قُولًوآ غول "خروس میخواند" ( ساره سکوت )
- بهارهای مکرر گذشت ( ساره سکوت )
- صدایت زدم و ازدحام ویز ویز زنبورها ( ساره سکوت )
- سر رفت حوصله در شیر روی گاز ( ساره سکوت )
- از درخت خانه ی پدربزرگش( ساره سکوت )
- دیدی؟ نیامدی و خزان در بهار شد ( ساره سکوت )
- زمان چگونه میگذرد بهمن؟ ( ساره سکوت )
- تو خاک را میگیری تا به آسمان نیفتی( ساره سکوت )
- طوفان هنوز شهر را نبرده بود( ساره سکوت )
- به هم پناه بردیم و عشق از جای تکان نخورد ( ساره سکوت )
- زنی با دو تنگ ماهی ( ساره سکوت )
- انگشتهایت به خاک چنگ میزنند( ساره سکوت )
- با چشمهای باز و خیره به هم نگریستند ( ساره سکوت )
- با قمقمه های خالی من ( ساره سکوت )
- همیشه می ترسیدم مورچه ها ( ساره سکوت )
- همیشه ماه نهم میفهمی حامله نیستی( ساره سکوت )
- آفتابگردانها که از تو روی گرداندند ( ساره سکوت )
- کتیبه ی گناهان کبیره ی من شدند( ساره سکوت )
- سر در خواب می افتد به خاک ( ساره سکوت )
- از دست کوچکی که در ظرف آب فرو می رود( ساره سکوت )
- ما پایمان کج است برادر ( ساره سکوت )
- من مایلم بدانم این پنبه ها که در سر ما می زنید ( ساره سکوت )
- گفتم دستم به دامنت آقای دکتر ( ساره سکوت )
- کوه های زیادی بر پشتمان داریم ( ساره سکوت )
- به پنجره می روم - یا پنجره به من می آید( ساره سکوت )
- از حنجره‌ات بالا می‌روم ( ساره سکوت )
- ببین چطور “به حق همین سحر سرت ( ساره سکوت )
- با صورتی چهارخانه تر از همیشه ( ساره سکوت )
- با لولویی لالا کرده در بغلش ( ساره سکوت )
- خوابیده زیر درخت خرمالو – دستهای خوابالود( ( ساره سکوت )
- همیشه ماه همین قدر بی صفاست؟ ( ساره سکوت )
- سکوت بود جمعیت نشست،( ساره سکوت )
- با صورتی چهارخانه تر از همیشه ( ساره سکوت )
- خوابیده زیر درخت خرمالو – دستهای خوابالود ( ساره سکوت )
- به هم پناه بردیم و عشق از جای تکان نخورد( ساره سکوت )
- از درخت خانه ی پدربزرگش ( ساره سکوت )
- میعان مگر همین نیست که حرفهای تو روی ( ساره سکوت )
- ببین چطور “به حق همین سحر سرت ( ساره سکوت )
- آفتابگردان ها که از تو روی گرداندند ( ساره سکوت )
- به آینه دست نزن اشکال از گیرنده ست( ساره سکوت )
- ناخنهایم شکسته بود و غر می زدم(ساره سکوت)
صفحه قبل 1 صفحه بعد